Systemet er nå at en arving/gavemottaker overtar arvelaters/givers inngangsverdi på den formuesgjenstanden en arver/får. Ved et eventuelt salg blir da den skattepliktige gevinst/fradragsberettiget tap differansen mellom salgssummen og arvelaters/givers inngangsverdi.

En bør være oppmerksom på at dette kan medføre en stor skattebelastning i tilfeller der arvelater/giver hadde en lav inngangsverdi og arving/gavemottaker ønsker å selge det mottatte formuesobjektet.  Dette vil eksempelvis kunne være tilfellet der formuesobjektet er en tomt som arvelater/giver ervervet for lenge siden til en lav verdi. Arving/gavemottaker må da betale skatt av differansen mellom arvelaters/givers inngangsverdi og salgsprisen (27%).

Et praktisk viktig unntak gjelder for arv/gave av bolig og fritidseiendommer. Her gjelder ikke regelen om at en overtar arvelater/givers inngangsverdi. Bakgrunnen for dette er at arvelater/giver i mange tilfeller kunnet solgt eiendommen skattefritt etter reglene om bo- og eiertid, det vil si at eieren har brukt hele eiendommen som egen bolig i minst ett av de to siste årene før realisasjonen (fem av de siste åtte årene for fritidseiendommer).

I slike tilfeller vil arving/gavemottakers inngangsverdi være antatt salgsverdi/markedsverdi på dødsfallstidspunktet/gavetidspunktet. Eventuell beskatning vil da bare bli basert på verdistigning/verditap i arving/gavemottakers egen eiertid. Arving/gavemottaker kan også selv etter hvert oppfylle vilkårene om bo- og eiertid slik at gevinst/tap uansett ikke blir aktuelt.

Det anbefales å fremskaffe en takst/meglervurdering som kan dokumentere antatt salgsverdi på dødsfallstidspunktet/gavetidspunktet, spesielt i de tilfeller der arving/gavemottaker ikke har til hensikt å oppfylle vilkårene om bo- og eiertid. Det vil kunne være vanskelig å dokumentere verdien i ettertid.