Unntak fra hovedreglen:

  • Ektefeller som arver hverandre betaler ikke arveavgift. De som har inngått partnerskap, likestilles med ektefeller.
  • Samboere som har felles barn, eller som tidligere har vært gift med hverandre, betaler ikke arveavgift. Det samme gjelder dem som har vært samboere i minst to år i et ekteskapsliknende eller partnerskapsliknende forhold.

Alle kan avgiftsfritt arve 470 000 kroner fra en arvelater (sats for 2011). Ellers må de aller fleste som mottar gave som overstiger 470 000 kroner betale avgift etter bestemte satser.
 

Arv og gaver

Som hovedregel er slektningers arv og likeledes gaver til disse - utover fribeløpet - avgiftspliktige, men det gjelder flere viktige unntak.

Når det gjelder ikke avgiftsbelagte ytelser, er det lovens forutsetning at de periodiske ytelsene (for eksempel støtte til utdannelse) er gitt før giverens død. (Arveavgiftsloven)

Foreldre og besteforeldre kan for eksempel gi barna/barnebarna støtte til utdannelse uten at det påløper arveavgift- så lenge beløpet gis periodisk. Dette gjelder selv om barna tar opp studielån.

De som har mulighet bør vurdere dette som et alternativ til at barn/barnebarn mottar en større gave. Ettergivelse av låneforpliktelse er derimot en (avgiftspliktig) gave.

Fra 1. januar 2008 er det også gitt regler om årlige beløp som kan gis avgiftsfritt. De nye reglene sier at man kan gi beløp inntil 1/2 G årlig som gave uten at det blir regnet arveavgift, og uten at det skal meldes inn til avgiftsberegning. Det betyr at et foreldrepar hver kan gi 1/2 G til hver av sine barn uten at det skal avgiftsberegnes. Når dette beløpet er brukt, skal imidlertid alle gaver (også julegaver) avgiftsberegnes.
 

Hvordan beregnes arveavgift?

Det som tilfaller den enkelte arving av boets nettoverdi ved skiftets avslutning blir lagt til grunn ved beregningen av arveavgift. For gaver er det den antatte salgsverdi. All gjeld og andre forpliktelser som måtte følge med arven eller gaven skal trekkes fra.

Ved privat skifte får arvingen rådigheten ved dødsfallet. Det er dette tidspunkt som skal legges til grunn for verdsettelsen.

Stortinget vedtar arveavgiftssatsene hvert år for det kommende året. Avgiften variere både med arvens størrelse og med slektskapets nærhet.

Hva er arveavgiften?

For 2011 gjelder følgende satser:

 

Beløp Av arv til barn og foreldre Arv til øvrige
Av de første kr 470 000 0 % 0 %
Av de neste kr 330 000 6 % 8 %
Av det overskytende beløp 10 % 15 %

OBS!
Arv eller gave blir summert for hver person du mottar verdier fra. Du kan derfor arve kr 470 000 fra hver av dine foreldre uten å betale arveavgift. Har du mottatt verdier for kr 470 000 fra en person, har du brukt opp fribeløpet fra denne personen. Er det betalt arveavgift for tidligere mottatte gaver eller arv, vil dette bli trukket fra i totalberegningen når arveavgiften innkreves.