Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på valg og annen relevant informasjon er tilgjengelig i bankens lokaler og på bankens hjemmeside. Valgliste vil legges ut 16. februar.

Innskytere

Innskyterne skal velge tre medlemmer til bankens forstanderskap for perioden 2012 -2015 og to varamedlemmer for 2012. De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 500 kroner har stemmerett ved valget av de innskytervalgte representanter.

Banken har en valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater. Stemmeberettigende innskytere kan fremme forslag på kandidater til forstanderskapet. Forslaget må være oversendt banken senest 4 uker før valget, dvs innen 1. februar 2012, med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse.

Enhver personlig innskyter som har stemmerett og er valgbar, er pliktig til å ta imot valg som medlem eller varamedlem, med mindre han har gjort tjeneste som medlem av forstanderskapet, styremedlem eller medlem av kontrollkomiteen i minst en valgperiode.

En innskyter kan stemme ved fullmektig.

En umyndig kan stemme ved verge.

Ingen kan opptre som fullmektig eller verge for mer enn én innskyter.

Stemmegivning kan bare foregå ved personlig fremmøte på valgdagen.


Egenkapitalbeviseiere

Egenkapitalbeviseiere skal velge fire medlemmer for perioden 2012-2015 og fire varamedlemmer i perioden 2012-2015.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere.

Egenkapitalbeviseiere registrert hos Verdipapirsentralen før 10. februar vil motta
innkalling til valgmøtet.

Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Egenkapitalbeviseiere som selv, eller med fullmektig, ønsker å delta i valget, bes melde fra om dette ved å returnere blankett (blir tilsendt) som må være oss i hende innen 27. februar 2012 kl 15.00.

Påmeldinger som mottas etter fristens utløp kan dessverre ikke bli registrert med stemmerett.

Ved spørsmål, ta kontakt på telefon
03260 / 920 26 935 eller e-post:
ck@sandnes-sparebank.no