Depositumet er et beløp som sikkerhet for at du oppfyller kravene i leiekontrakten, mens garantien bl.a. skal dekke skyldig husleie.
 

Depositumet

Depositumet kan ikke være mer enn seks måneders husleie. Dersom husleien endres, kan parten ekreve at beløpet justeres tilsvarende.

Depositumet skal settes inn på en sperret bankkonto som opprettes i leietakers navn, men begge parter må godkjenne uttak på kontoen. Dette betyr at hverken du som leietaker eller utleieren kan bruke kontoen alene. Du som leier hybelen eller leiligheten (leietaker) skal ha rentene fra denne kontoen. Ved utleie av student- eller elevboliger kan det avtales at utleieren skal ha rentene. Når leieforholdet er slutt, kan pengene fra denne dekke ev. skyldig husleie, utgifter til rengjøring mv. 
OSB! Begge parter må være enige om bruken av depositumet for at banken skal kunne betale ut pengene.


Deposisjonsavtale

Når du betaler depositum, inngår du og utleieren en «deposisjonsavtale» hvor begge parter, gjerne med vitne, skriver under på hvilket beløp dere er blitt enige om og hvilken bank og bankkontonummer dere bruker. Deposisjonsavtalen kan gjerne være en del av leiekontrakten.


Garanti

Det kan avtales at leieren til sikkerhet for krav på skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fraviking og for andre krav som reiser seg av leieavtalen, skal stille garanti. Garantibeløpet kan sammen med depositum ikke overstige summen av seks måneders leie.