1. Meglers oppgave
2. Salgsoppgaven
3. Visningen
4. Kjøpesum/betaling
5. Mislighold fra kjøpers side
6. Omkostninger
7. Oppgjør
8. Heftelser
9. Tinglysning/sikkerhet
10. Tilbehør
11. Selgers opplysningsplikt
12. Kjøperens undersøkelsesplikt
13. Reklamasjon/mangler
14. Tilstandsrapport/boligsalgsrapport
15. Overtagelse
16. Forsinkelse fra kjøpers side
17. Forsikring
18. Bilag

 

Se også: Boligstyling kan gi høyere pris

 

 

1. Meglers oppgave
Megler skal utføre oppdraget i samsvar med god meglerskikk og med omsorg for både kjøper og selger. Vi skal ihht. loven innhente, og til en viss grad kontrollere, nødvendige opplysninger om eiendommen. Megler er ikke byggeteknisk utdannet og foretar ikke teknisk, men markedsmessig vurdering av boligen og opptrer som mellommann. Kontraktspartene er selger og kjøper. Mangler ved eiendommens beskaffenhet blir derfor et forhold som må løses mellom kontraktspartene primært.
-->Tilbake

 

2. Salgsoppgaven
Salgsoppgaven utarbeides etter befaringen. Den skal inneholde alle opplysninger om boligen som lov om eiendomsmegling krever, og inneholder som regel også bilde og kart over eiendommen. Utkast til salgsoppgave og annonse skal i hovedsak godkjennes av selger før salgsarbeidet starter.
-->Tilbake

 

3. Visningen
Som selger kan du få assistanse ved visningen.
-->Tilbake

 

4. Kjøpesum/betaling
Kjøperen har selv ansvaret for at kjøpesummen er inne på meglers klientkonto (disponibel for megler) på den avtalte dato. Som oftest skjer betalingen direkte fra din bankforbindelse til vår klientkonto.
-->Tilbake

 

5. Mislighold fra kjøpers side
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller andre forpliktelser ihht. kjøpekontrakten, har selgeren rettigheter ifølge avhendingsloven til erstatning for eventuelt tap m.v. Spør oss om råd dersom det oppstår problemer.
-->Tilbake

 

6. Omkostninger
I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper dokumentavgift og tinglysningsavgift til staten. Disse avgiftene fastsettes av myndighetene. Kjøper er pliktig til å betale de til enhver tid gjeldende satser.
-->Tilbake

 

7. Oppgjør
Sandnes Sparebank Eiendomsmegling må få opplysning fra kjøper om at beløpet er innbetalt til klientkonto samme dag som betalingen skjer. Sørg derfor alltid for å sende innbetalingsmelding til oss. For tiden er morarente ved for sen betaling 7 % over styringsrenten til Norges Bank. Kontraktens bestemmelser om morarenter er kun ment i de tilfeller der det skjer forsinkelser p.g.a. uforutsette forhold som ikke skyldes selger. Begge parter må imidlertid være klar over at denne bestemmelsen ikke gir kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen. Betaling senere enn de fastsatte frister er i utgangspunktet et mislighold av kontrakten, og kan i verste fall føre til at selger får rett til å heve kontrakten.
-->Tilbake

 

8. Heftelser
Bekreftet utskrift fra grunnboken (panteattest) er en attest utstedt av tinglysningsmyndighetene, som viser hjemmelshaver (eier) og tinglyste heftelser på eiendommen den dag utskriften er datert.
-->Tilbake

 

9. Tinglysing/sikkerhet
Selgeren utsteder skjøtet til kjøperen allerede ved kontraktens underskrift både av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker. Skjøtet oppbevares hos megler inntil tinglysing skjer.
-->Tilbake

 

10. Tilbehør
Gjenstander og løsøre, som det har blitt opplyst følger med i handelen ved markedsføringen av eiendommen, skal vederlagsfritt overlates til kjøperen. Norges Eiendomsmeglerforbund har utarbeidet en liste som viser hvilke løsøre som alltid skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse og annet ikke er avtalt. Dette er:

 • Heldekningstepper, uansett festemåte.
 • 2. Varmekilder: ovner, kaminer og panelovner uansett festemåte.
 • 3. TV-antenner og fellesanlegg for TV (ikke parabolantenne)
 • 4. Baderomsinnredning: badekar, dusjkabinett, speil, hyller, håndkle- og glassholdere samt såkalt baderomsinnredning.
 • 5. Markiser og persienner.
 • 6. Løse skap: garderobeskap, matskap, enten de er fastmonterte eller løse.
 • 7. Integrerte kjøkkenapparater og maskiner.
 • 8. Avtrekksvifter av alle slag.
 • 9. Flaggstang og fast montert tørkestativ.
 • 10. Armatur: kupler, lysstoffarmatur, utelys og annen fast belysning på bad, wc, kjøkken, entre, vaskerom, boder og kjeller samt hagebelysning.
 • 11. Brannstige, der dette er påbudt, dvs. hvor det er mer enn 5 m fra gatenivå til underkant vindu i beboelsesrom, eller at feiing fra tak er avhengig av stige/stigetrinn.
 • 12. Planter og busker leveres som ved fremvisning.
 • 13. Bosspann.
 • 14. Postkasse/ringeklokke.
 • 15. Brannslokningsapparat/brannslange og røkvarsler er påbudt.

I lov om avhending av fast eiendom er det inntatt bestemmelser om at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Loven slår fast at varig innredning og utstyr, som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, skal medfølge. Bestemmelse kan fravikes ved avtale.
-->Tilbake

 

11. Selgers opplysningsplikt
Selger har iflg. lov om avhending av fast eiendom en omfattende informasjonsplikt overfor kjøperen og megleren. Det er viktig at selger oppfyller denne informasjonsplikten. Selger kan i verste fall risikere at kjøper hever avtalen dersom kjøperen ikke har mottatt opplysninger som er vesentlige for kjøpet. Sandnes Sparebank Eiendomsmegling, som megler har i henhold til eiendomsmeglerloven en egen opplysningsplikt overfor kjøperen. Dersom selger ikke har bebodd eiendommen, eller føler seg usikker på eiendommens tilstand, vil Sandnes Sparebank Eiendomsmegling anbefale at selger innhenter en boligsalgsrapport før salg igangsettes. Dette er en teknisk gjennomgang av boligen foretatt av en autorisert takstmann (se pkt.14). Megleren skal skriftlig opplyse om følgende før avtale inngås:

1. Registerbetegnelse (gnr/bnr) og adresse
2. Eierforhold (navn på eier, selveier/festet eiendom)
3. Heftelser
4. Tilliggende rettigheter
5. Grunnareal
6. Bebyggelsens grunnarealer og angivelse
av alder og byggemåte
7. Ligningsverdi og offentlige avgifter
8. Forholdet til endelige offentlige planer
og til konsesjonslovgivningen

Videre skal det ved overtagelse av andel som gjelder bruksrett i fast eiendom (eks. halvparten av tomannsbolig) eller adkomstdokumenter (eks. borettslagsleiligheter) gis opplysninger om de rettighetene -selskap (eks. selveierleiligheter, borettslagsleiligheter) skal megleren gi opplysninger om regnskap og eventuelt budsjett. Herunder skal andel av eventuell fellesgjeld opplyses. Som profesjonell fagmann skal vi hjelpe selgeren med å gi de nødvendige opplysningene til kjøperen, men vi må i vesentlig grad bygge vår informasjon på selgers opplysninger. Vær klar over at det å benytte eiendomsmegler ikke fritar selgeren for hans opplysningsplikt.
-->Tilbake

 

12. Kjøperens undersøkelsesplikt
Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selgeren om å undersøke eiendommen, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøperen burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har handlet grovt uaktsomt, uærlig eller forøvrig i strid med god tro. Når det skal vurderes om det foreligger mangler ved en eiendom, må det også tas hensyn til eiendommens alder og generelle tilstand.
-->Tilbake

 

13. Reklamasjon/mangler
Dersom det oppdages feil eller mangler ved eiendommen, og dette ikke skyldes kjøperen eller omstendigheter denne har risikoen for, vil kjøperen kunne fremme krav i henhold til avhendingslovens bestemmelser. Dette gjelder føret og fremst feil og mangler som selger kjente eller burde kjenne til i hans eiertid. Selgeren har rett til, innen rimelig tid, å rette opp en eventuell mangel for egen regning dersom dette ikke vil være til urimelig ulempe for kjøperen. Generelt har kjøperen 5 års reklamasjonsfrist etter at eiendommen er overtatt. Imidlertid kan denne reklamasjonsfristen utvides utover de 5 år dersom selger har handlet grovt uaktsomt, uærlig eller i strid med god tro. Loven setter krav til at det reklameres innen rimelig tid. Ta kontakt med din saksbehandler umiddelbart dersom det oppstår problemer.
-->Tilbake

 

14. Boligsalgsrapport
Dersom selger ikke har bebodd eiendommen, eller han/hun føler seg usikker på eiendommens tilstand, vil Sandnes Sparebank Eiendomsmegling som regel anbefale at selger innhenter en boligsalgsrapport før eiendommen legges ut for salg. Boligsalgsrapporten avgis av en autorisert takstmann og er en gjennomgang av boligen. Boligsalgsrapport etterspørres i stadig større grad. Foruten å være til hjelp for kjøper ser vi også fordeler for selger. Selger kan unngå at det fremkommer feil/mangler i ettertid som partene (kjøper/ selger) ikke var kjent med og som igjen kan føre til diskusjon om prisavslag, erstatning eller heving. Rapporten som koster fra kr 4.300,- til kr 7.200,- rekvireres vanligvis før aktivt salgsarbeid igangsettes og betales av selger.
-->Tilbake

 

15. Overtagelse
Det anbefales å avtale et tidspunkt hvor partene møtes
på eiendommen etter at selger har flyttet ut og rengjort
boligen. Partene oppfordres til å gå nøye gjennom eiendommen sammen. Eget skjema fås hos oss. Vi understreker at eiendommen skal gjøres forsvarlig ren innvendig og ryddes godt utvendig. Heldekningstepper renses hvis ikke annet er avtalt. Videre bør partene ved denne befaring lese av strømmåleren for å kunne meddele nytt abonnement til Elverket. Et skjema fås hos oss. Husk å sende nødvendige flyttemeldinger. Før selgeren overlater nøklene til kjøperen må han kontakte Sandnes Sparebank Eiendomsmegling og få bekreftelse på at kjøperen har innbetalt hele kjøpesummen, eller at det er dokumentert at kjøpesummen vil bli innbetalt.
-->Tilbake

 

16. Forsinkelse fra kjøpers side
Dersom selger ikke overlater bruken av eiendommen i rett tid uten at dette skyldes kjøperen eller omstendigheter kjøperen har risikoen for, kan kjøper forholde seg til avhendingslovens bestemmelser. Kontakt oss dersom det oppstår problemer med overtakelse av eiendommen.
-->Tilbake

 

17. Forsikring
Selger sier opp sin forsikring pr. overtakelsesdato og kjøper tegner ny forsikring fra samme dato. Partene er hver for seg ansvarlig for sin egen forsikring. Kjøperen anbefales å tegne forsikring fra overtakelsesdato allerede den dag kjøpekontrakten undertegnes, slik at ikke tegning av ny forsikring går i glemmeboka. Husk også, for sikkerhets skyld å få en skriftlig bekreftelse fra forsikringsselskapet om at de har notert at forsikring er tegnet fra overtakelsesdato.
-->Tilbake

 

18. Bilag
Med kjøpekontrakten følger:

 • Salgsoppgave eller et annet opplysningsskjema som inneholder de opplysninger som eiendomsmeglere plikter å gi kjøperen før endelig kontrakt inngås, jfr bemerkninger til kjøpekontraktens §7.
 • Kopier av panteattest, eventuelt målebrev, reguleringskart, o.a. innhentede dokumenter fra selger og/eller offentlige myndigheter.
 • Er det inngått tilleggsavtaler, eller foreligger det spesielle avtaler som hviler på eiendommen, bør disse følge som bilag til kontrakten, slik at man i ettertid kan dokumentere at opplysningene ble gitt partene ved kontraktstegningen.

-->Tilbake