Sandnes Sparebank har som mål å forvalte sine samlede ressurser slik at egenkapitabeviseierne gis en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Årsoverskuddet fordeles mellom eierandelskapitalen(egenkapitalbeviseierne) og egenkapitalbeviskapital i samme forhold som deres respektive andel av bankens egenkapital. Sandnes Sparebank legger til grunn at inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at inntil halvparten av egenkapitalbeviskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse med slikt formål. I vurderingen vil det bli lagt vekt på at egenkapitalbeviseiernes andel av samlet egenkapital (eierbrøk) bør holdes stabil.

Ved fastsettelse av det samlede utdelingsnivå tas det hensyn til forventet resultatutvikling, eksterne rammebetingelser og konsernets vurderte behov for kjernekapital.

Bankenes mål er å oppnå en inntjening som gir en konkurransedyktig avkastning på bankens samlede egenkapital. Kravet til egenkapitalavkastning etter skatt på minimum 6 % over risikofri rente, et avkastningskrav som over til skal skape verdier for egenkapitalbeviseierne gjennom verdistigning og konkurransedyktig utbytte.

Ved emisjoner av egenkapitalbevis vil eksisterende eiere i utgangspunktet gis fortrinnsrett til å tegne de nye egenkapitalbevisene. Under spesielle omstendigheter kan imidlertid banken gjennomføre emisjoner rettet mot andre.

Egenkapitalbeviseier? Last ned brossjyren om emisjon våre 2016.