Forsikringen kan kjøpes på personer i alderen 20 år til 26 år som er bosatt i Norge. Dette er en fortsettelsesforsikring fra Barn Pluss.

Medisinsk invaliditet
Forsikringen gir barnet erstatning ved minimum 10 % varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen ved 100 % varig medisinsk invaliditet er kr 400 000,-.

Kreft
Forsikringen gir forsikrede en engangsutbetaling på kr 250 000 ved livstruende kreft.

Dødsfall
Ved dødsfall som følge av ulykkesskade utbetales en engangsutbetaling på kr 100 000 til forsikringstaker.